The Entry on #ENTHUSE
The Entry on #ENTHUSE
THE ENTRY

The Entry: Chingaira Here (Dedication To Cde Chinx)

#RIPCdeChinx
Chingaira here asipo,
Kufafaidzwa,
Kukwataidzwa,
Kusvikira chatsvuka,
Icho chirungaziv Chingaira asipo?

Ndirozve gamba rakagambura mhandu;
Kuimbira magamba achigambura mhandu,
Kutsetura mimhanzi kunge Dendera,
Kudeketera kusvikira tose tati jamhu;
Kwaiti povho,
Kwaiti vana chimbwido
Kwozoti vana mujibha,
Vasina kuchepa.

Zimbabwe inoyera,
Ngaisimudzirwe zita rayo,
Nehutungamiri hunoyera,
Tisvike pakukunda.’
Yedu misodzi yaichiti mokoto;
Kumokotokera kupemberera nyika inoyera,
Ine midzimu inoyera;
Nhasi pakare ndangariro tinewe,
Pakuverengana Chopper ati pane asipo;
Mangoenda imi,
VaManyika,
VaChimbetu,
Newe Chingaira here chokwadi, gamba remagamba?

Chingaira here chokwadi kana asipo?
Kufashaidzwa,
Kukwatiswa,
Kusvika chatsvuka?

Ndiye Chingaira gamba redu,
Vamwe vanomuti Dickson,
Ndiye aenda.
Dai auya timuone!
VaChingaira matorwa zvenyu,
Neshungu yedu moyo yopupuma.
Wakarwa iwe Dickson,
Wakarwa iwe Chingaira!
Kuti nhaka youpenyu tive nayo;
Nhasi tatibikirwa,
Wadzurwa,
Wabvutwa,
Hutu newe kwatisingachakuoni,
Tikwazisirewo madzitateguru,
Uti kuna Mbuya Nehanda,
Kaguvi naChaminuka;
Magamba nembirimi dzauvete nadzo;
Tiriko Zimbabwe nyika yechipikirwa,
Nemidzimu inoyera tinokunda.
Zorora gamba remagamba!

RIP Cde Chinx

Poem by Chenjerai Mhondera (c)2017
Categories
THE ENTRY

Leave a Reply

*

*

*